OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6c) ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tymi definicjami, za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uważa się:

 1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

 2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

 3. obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodzio-wego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,

 4. pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

Za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uznaje się również obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczone w obowiązujących studiach ochrony przeciwpowodziowej;

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy określone w art. 40 ust. 1 pkt. 3 oraz w art. 88l ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Wodne. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może - w drodze decyzji administracyjnej - zwolnić od powyższych zakazów, a także wydawać decyzje :

 1. wskazujące sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią,

 2. nakazujące usunięcie drzew lub krzewów.

Na obszarze pasa technicznego, w/w decyzje wydaje dyrektor właściwego urzędu morskiego, z wyjątkiem decyzji dotyczących zakazów określonych w art. 40 ust. 3, gdzie właściwym organem - także dla obszaru pasa nadbrzeżnego - jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej .

Jeżeli zostaną wydane decyzje zwalniające z zakazów, w większości przypadków konieczne staje się również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla planowanych zamierzeń.


DECYZJE ZWALNIAJĄCE OD ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Decyzje z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo Wodne

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się :

 1. lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 2. gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,

 3. prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w w art. 40 ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

pobierz wniosek »

Decyzje z art. 88l ust 2 ustawy Prawo Wodne

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe,  w tym:

 1. wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych.

 2. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,

 3. zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od powyższych zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.. Na obszarze pasa technicznego, decyzję taką wydaje dyrektor właściwego urzędu morskiego.

pobierz wniosek »