Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI) jest jednostką organizacyjną działającą w strukturze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, realizującą większość  zadań ustawowych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, nałożonych na dyrektora rzgw. 

 

W szczególności, ośrodek OKI :

  • gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje związane z ochroną przeciwpowodziową dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego,

  • monitoruje sytuację hydrologiczną na obszarze RZGW Szczecin,

  • opiniuje i uzgadnia dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym,

  • przygotowuje decyzje nakazujące i zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

RZGW Szczecin RZGW Gdańsk RZGW Poznań RZGW Wrocław RZGW Gliwice RZGW Kraków RZGW Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
http://www.szczecin.rzgw.gov.pl

Ośrodek Koordynacyjno - Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI)
http://www.oki.szczecin.rzgw.gov.pl
oki@szczecin.rzgw.gov.pl